Phúc Lợi Tháng 9

Phúc Lợi Tháng 9

Cơ hội sở hữu các gói Phúc Lợi của tháng 09/2022 ngay tại VLTK - Công Thành Chiến, thân mời quý nhân sĩ cụm Cao Thủ và Hồi Ức cùng tham gia để nhận những tặng phẩm võ lâm. Lưu ý, tháng 9 này có cập nhật thêm một số gói Phúc Lợi mới sau đây:

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 23/09 đến hết ngày 30/09/2022
 • Áp dụng: Cụm HỒI ỨCCAO THỦ
 • Lưu ý: Phần thưởng khi sử dụng Gói Phúc Lợi có hạn sử dụng theo sự kiện
 • Thời gian trao thưởng đua TOP: Dự kiến 7 ngày sau khi có kết quả công bố tại trang chủ.

Cụm Cao Thủ

EXP nhận được theo 4 cấp độ
Cấp > 340 500,000,000
Cấp 300 - 340 2,500,000,000
Cấp 250 - 299 5,000,000,000
Cấp < 250 10,000,000,000
Gói Quà Mô tả

Gói Phúc Lợi 1
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 50 KNB
 • Tối đa sử dụng 50 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level phía trên)
  • 1 Rương Hiệp Khách SS
  • 1 Rương Hiệp Khách S
  • 1 Rương Hiệp Khách A
  • 1 Rương Hiệp Khách B
  • 1 Rương Hiệp Khách C
 • Có cơ hội nhận được:
  • 250,000 Exp Hiệp Khách
  • 500,000 Exp Hiệp Khách
  • 1 Hiệp Khách Đông Phương Bất Bại
  • 1 Hiệp Khách Trương Vô Kỵ

Gói Phúc Lợi 2
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 100 KNB
 • Tối đa sử dụng 50 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level phía trên)
  • 100 Sách EXP Đồng Hành
  • 100 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 100 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 1 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 40 Mảnh Đồng Hành SSS (khóa)
 • Có cơ hội nhận được:
  • 1 Bạch Tinh Ngọc
  • 5 Bạch Tinh Ngọc
  • 10 Bạch Tinh Ngọc
  • 20 Bạch Tinh Ngọc

Gói Phúc Lợi 3
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 200 KNB
 • Tối đa sử dụng 50 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level phía trên)
  • 100 Sách EXP Đồng Hành
  • 100 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 100 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 1 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
 • Có cơ hội nhận được:
  • 20 Mảnh Đồng Hành SSS
  • 40 Mảnh Đồng Hành SSS
  • 10 Mảnh Hiệp Khách SSS
  • 20 Mảnh Hiệp Khách SSS

Gói Phúc Lợi 4
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 160 KNB
 • Tối đa sử dụng 50 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level phía trên)
  • 20 Sách Lĩnh Hội (khóa)

Cụm Hồi Ức

S1 Nguyễn Toàn
EXP nhận được theo 4 cấp độ
Cấp > 167 10,000,000
Cấp 157 – 167 30,000,000
Cấp 140 – 156 60,000,000
Cấp 90  - 139 120,000,000
Gói Quà Mô tả

Gói Phúc Lợi 1
 • Nguồn gốc: Bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 1 KNB
 • Lưu ý: Chỉ nhận được EXP khi sử dụng 100 lần đầu, sau 100 lần chỉ nhận được phần thưởng
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ phía trên)
  • 1 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Trung), HSD 30/10/2022
 • Có cơ hội nhận được: số lượng 1
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
Tẩy Tủy Kinh 7
 • Lam Thủy Tinh
 • Rương Chiến Mã
 • Tử Thủy Tinh
 • Rương Mặt Nạ
 • Lục Thủy Tinh
 • Rương Trấn Bang
 • Cải Tính Chi Lệnh
 • Rương Loại 1
 • Tín Vật Chưởng Môn
 • Rương Loại 2
 • Rương Mở Rộng 4
 • Rương Định Quốc
 • Rương Mở Rộng 5
 • Rương An Bang
 • Rương Mở Rộng 6
 • Rương Hồng ảnh
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Rương Hiệp Cốt
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Rương Nhu Tình
 • Tẩy Tủy Kinh 2
 • Rương Kim Quang
 • Tẩy Tủy Kinh 3
 • Thẻ Trùng Luyện 1
 • Tẩy Tủy Kinh 4
 • Thẻ Trùng Luyện 2
 • Tẩy Tủy Kinh 5
 • Thẻ Trùng Luyện 3
 • Tẩy Tủy Kinh 6
 • Phần thưởng đua Top: Kết quả được tính từ tổng số lần mua Gói Phúc Lợi 1 tại Kỳ Trân Các đến hết ngày diễn ra sự kiện.
Hạng Phần thưởng
1 1 Bộ HKMP (được chọn đường phái)
1 Ngựa Xích Long Câu (30 ngày)
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)
6 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 2)
6 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 3)
6 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 4)
1 Vòng Sáng: Đệ Nhất Phú Hào loại 1 (30 ngày)
2 1 Ngựa Xích Long Câu (30 ngày)
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)
4 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 2)
4 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 3)
4 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 4)
1 Vòng Sáng: Đệ Nhất Phú Hào loại 2 (30 ngày)
3 1 Ngựa Xích Long Câu (30 ngày)
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)
2 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 2)
2 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 3)
2 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 4)
S2 Hồng Hưng
EXP nhận được theo 4 cấp độ
Cấp > 130 10,000,000
Cấp 121 – 130 30,000,000
Cấp 110 – 120 60,000,000
Cấp 90 - 109 120,000,000
Gói Quà Mô tả

Gói Phúc Lợi 1
 • Nguồn gốc: Bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 1 KNB
 • Lưu ý: chỉ nhận được EXP khi sử dụng 100 lần đầu, sau 100 lần chỉ nhận được phần thưởng
 • Chắc chắn nhận được: EXP (nhận theo 4 cấp độ phía trên)
 • Có cơ hội nhận được: số lượng 1
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Lam Thủy Tinh
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Tử Thủy Tinh
 • Thẻ Trùng Luyện 1
 • Lục Thủy Tinh
 • Thẻ Trùng Luyện 2
 • Tăng Cấp Trang Bị
1 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Trung),
HSD 30/10/2022

Gói Phúc Lợi 2
 • Nguồn gốc: Bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 2 KNB
 • Lưu ý: Tối đa sử dụng 100 lần (không tính vào đua top)
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level phía trên)
  • 1 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Trung), Khóa, HSD 30/10/2022
 • Có cơ hội nhận được: 1 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Trung) HSD 30/10/2022

Gói Phúc Lợi 3
 • Nguồn gốc: Bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 5 KNB
 • Lưu ý: Tối đa sử dụng 100 lần (không tính vào đua top)
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level phía trên)
  • 1 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Thượng), Khóa, HSD 30/10/2022
 • Có cơ hội nhận được: 1 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Thượng) HSD 30/10/2022
 • Phần thưởng đua Top: Kết quả được tính từ tổng số lần mua Gói Phúc Lợi 1 tại Kỳ Trân Các đến hết ngày diễn ra sự kiện.
 • Lưu ý: Trang bị HKMP không được chọn trang bị có kỹ năng môn phái +1 cấp
Hạng Phần thưởng
1 1 HKMP (được chọn) ngẫu nhiên thuộc tính
3 Thẻ Trùng Luyện 1
3 Thẻ Trùng Luyện 2
1 Ngựa Phiên Vũ (30 ngày)
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)
1 Vòng Sáng: Đệ Nhất Phú Hào loại 1 (30 ngày)
2 2 Thẻ Trùng Luyện 1
2 Thẻ Trùng Luyện 2
1 Ngựa Phiên Vũ (30 ngày)
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)
1 Vòng Sáng: Đệ Nhất Phú Hào loại 2 (30 ngày)
3 1 Thẻ Trùng Luyện 1
1 Thẻ Trùng Luyện 2
1 Ngựa Phiên Vũ (30 ngày)
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.