S1 – Tú Anh

S1 – Tú Anh

Chi tiết phần thưởng hoạt động Quà Trung Thu tại cụm S1 - Tú Anh xin được gửi đến quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến. Tham gia và nhận thưởng liền ngay nhé!

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 22/09 đến 30/09/2023
 • Áp dụng: S1 - Tú Anh

NPC liên quan

NPCMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Thưởng mở 5 lần gói quà 50 mỗi ngày
  • Thưởng mở 5 lần gói quà 100 mỗi ngày
  • Thưởng mở đủ bộ 6 gói quà

Mô tả hoạt động

 • Kỳ Trân Các mở bán 6 Gói Quà (50, 100, 200, 500, 1000, 2000) tại mục Phúc Lợi
 • Gói Quà 50 & 100: mỗi ngày giới hạn mở 5 lần, mở đủ 5 lần có thể đến Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng
 • Vào lúc 00:00 mỗi ngày, hệ thống sẽ làm mới số lần mở và nhận thưởng của gói quà 50 & 100
 • Gói Quà 200 & 500 không giới hạn số lần sử dụng
 • Gói Quà 1000 & 2000 giới hạn mở 1 lần duy nhất
 • Quà Trung Thu Xanh & Quà Trung Thu Đỏ giới hạn mở 1 lần duy nhất
 • Trong thời gian diễn ra, mở đủ bộ 6 gói quà có thể đến Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng
 • Lưu ý:
  • Phần thưởng mở 5 lần gói 50 & 100 phải nhận trước 00:00 mỗi ngày
  • Phần thưởng mở đủ bộ 6 gói quà phải nhận trước thời gian kết thúc sự kiện
  • Điểm kinh nghiệm không cộng dồn

Phần thưởng

Tên phần thưởngChắc chắn nhậnNgẫu nhiên 1 loại
Thưởng mở đủ 5 lần gói quà 50 mỗi ngày
 • 500 Xu
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Tống +8 (HSD 7 ngày)
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Mông Cổ +8 (HSD 7 ngày)
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Kim +8 (HSD 7 ngày)
Thưởng mở đủ 5 lần gói quà 100 mỗi ngày
 • 1 Lưu Tinh Chiến Mã + 8 (HSD 30 ngày)
 • 500 Xu
-
Thưởng mở đủ bộ 6 gói quà
 • 1 Tuyệt Ảnh Chiến Mã +9 (HSD 30 ngày)
 • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Tống +9 (HSD 30 ngày)
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Mông Cổ +9 (HSD 30 ngày)
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Kim +9 (HSD 30 ngày)

Các gói Quà Trung Thu

 • Điểm kinh nghiệm nhận theo 4 cấp độ level
Tên góiLevelEXP
  Gói Quà 50  ≥ 400 2,500,000,000
390 - 399 5,000,000,000
380 - 389 10,000,000,000
100 – 379 20,000,000,000
  Gói Quà 100  ≥ 400 4,000,000,000
390 - 399 8,000,000,000
380 - 389 20,000,000,000
100 – 379 30,000,000,000
 Gói Quà 1000
Gói Quà 2000
Quà Trung Thu Xanh
Quà Trung Thu Đỏ
 ≥ 400 50,000,000,000
390 - 399 100,000,000,000
380 - 389 200,000,000,000
100 – 379 300,000,000,000
Tên & Hình ảnhMô tả

Gói Quà 50
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 50 KNB
 • Giới hạn: 5 lần/ngày
 • Phần thưởng:
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận Điểm kinh nghiệm
1 Chân Đơn (Tiểu, khóa, HSD 20/10/2023)
5,000 vạn lượng
Ngẫu nhiên nhận 10 Mảnh Dược Liệu (HSD theo sự kiện)
100 Thanh Tinh Ngọc
1 Kim Cương Tím
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (30 ngày)

Gói Quà 100
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 100 KNB
 • Giới hạn: 5 lần/ngày
 • Phần thưởng:
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận Điểm kinh nghiệm
1 Chân Đơn (Tiểu, khóa, HSD 20/10/2023)
10,000 vạn lượng
Ngẫu nhiên nhận 10 Mảnh Dược Liệu (HSD theo sự kiện)
100 Thanh Tinh Ngọc
1 Kim Cương Tím
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)(HSD 30 ngày)
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (30 ngày)(HSD 30 ngày)

Gói Quà 200
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 200 KNB
 • Giới hạn: không giới hạn số lần sử dụng
 • Lưu ý: Nhận tối đa 100 tỷ, sau khi đạt tối đa Exp vẫn có thể nhận được phần thưởng
 • Phần thưởng:
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 10,000,000,000 EXP
1 Chân Đơn (Trung, HSD 20/10/2023)
20 Tín Vật Liên Đấu (HSD 20/10/2023)
20 Sách Lĩnh Hội (HSD 20/10/2023)
100 Tẩy Tuy Đơn Đồng Hành (HSD 20/10/2023)
Ngẫu nhiên nhận 10 Mảnh Dược Liệu (HSD theo sự kiện)
100 Thanh Tinh Ngọc
20 Lam Tinh Ngọc
1 Kim Cương Tím
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)(HSD 30 ngày)
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (30 ngày)(HSD 30 ngày)

Gói Quà 500
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn: không giới hạn số lần sử dụng
 • Lưu ý: Nhận tối đa 100 tỷ, sau khi đạt tối đa Exp vẫn có thể nhận được phần thưởng
 • Phần thưởng:
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 10,000,000,000 EXP
1 Chân Đơn (Thượng, HSD 20/10/2023)
20 Tín Vật Liên Đấu (HSD 20/10/2023)
20 Sách Lĩnh Hội (HSD 20/10/2023)
300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (HSD 20/10/2023)
Ngẫu nhiên nhận 10 Mảnh Dược Liệu (HSD theo sự kiện)
100 Thanh Tinh Ngọc
20 Lam Tinh Ngọc
1 Kim Cương Tím
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)(HSD 30 ngày)
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (30 ngày)(HSD 30 ngày)

Gói Quà 1000
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 1000 KNB
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1 lần duy nhất/nhân vật
 • Phần thưởng:
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận Điểm kinh nghiệm
1 Chân Đơn (Trung,khóa, HSD 20/10/2023)
1 Chân Đơn (Đại, khóa, HSD 20/10/2023)
2 Chân Đơn (Thượng, khóa, HSD 20/10/2023)
Ngẫu nhiên nhận 1 Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +1
(HSD 30 ngày)
1 Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +2
(HSD 30 ngày)
1 Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +3
(HSD 30 ngày)

Gói Quà 2000
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1 lần duy nhất/nhân vật
 • Phần thưởng:
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận Điểm kinh nghiệm
1 Chân Đơn (Trung, khóa, HSD 20/10/2023)
2 Chân Đơn (Đại, khóa, HSD 20/10/2023)
3 Chân Đơn (Thượng, khóa, HSD 20/10/2023)
Ngẫu nhiên nhận 1 Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +1 (HSD 30 ngày)
1 Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +2 (HSD 30 ngày)
1 Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +3 (HSD 30 ngày)

Quà Trung Thu Xanh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 10 KNB
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1 lần duy nhất/nhân vật
 • Phần thưởng:
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận Điểm kinh nghiệm
1 Chân Đơn (Tiểu, khóa, HSD 30 ngày)
1 Tín Vật Liên Đấu (Khóa, HSD 30 ngày)
1 Sách Lĩnh Hội (Khóa, HSD 30 ngày)
Ngẫu nhiên nhận 100 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (Khóa, HSD 30 ngày)
200 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (Khóa, HSD 30 ngày)
500 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (Khóa, HSD 30 ngày)
1000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (Khóa, HSD 30 ngày)

Quà Trung Thu Đỏ
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 20 KNB
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1 lần duy nhất/nhân vật
 • Phần thưởng:
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận Điểm kinh nghiệm
2 Chân Đơn (Tiểu, khóa, HSD 30 ngày)
2 Tín Vật Liên Đấu (Khóa, HSD 30 ngày)
2 Sách Lĩnh Hội (Khóa, HSD 30 ngày)
Ngẫu nhiên nhận 100 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (Khóa, HSD 30 ngày)
200 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (Khóa, HSD 30 ngày)
500 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (Khóa, HSD 30 ngày)
1000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (Khóa, HSD 30 ngày)

Ghép Mảnh Dược Liệu nhận EXP

Vật phẩmMô tả

Mảnh Dược Liệu
 • Nguồn gốc: nhận được khi mở các gói quà
 • Giời hạn: mỗi ngày đổi 24 lần
 • Công thức: Chuột phải vào Mảnh Dược Liệu để ghép
  100 Linh Chi
  100 Nhân Sâm
  100 Thất Tinh Thảo
  100 Đông Trùng Hạ Thảo
  10 Mảnh Dược Liệu
 • Nhận được: 100 triệu Exp

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.