Top

Danh sách các cụm liên thông trong năm 2015

Danh sách các cụm liên thông trong năm 2015

[01-01-2015]

Các cụm sáp nhậpTên các máy chủ cũCụm máy chủ MỚI
1 + 21 Thái Sơn Công Thành Chiến 1
Hoa Sơn
Tung Sơn
Thiên Sơn
Tuyết Sơn
Kim Sơn
Châu Giang
Linh Giang
Long Giang
Kiếm Sơn
34 + 29 Truy Tình Kiếm Công Thành Chiến 2
Dịch Cân Kinh
3 + 27 Hoàng Sơn Công Thành Chiến 3
My Sơn
Ngọc Sơn
Sơn Hà Xã Tắc
13 + 31 Dược Sơn Công Thành Chiến 4
Cửu Dương Thần Công
25 + 30 Hương Giang Công Thành Chiến 5
Thành Cổ
Phong Nha
Ngũ Sơn
Mỹ Sơn
Lý Sơn
Cửu Âm Chân Kinh
2 + 28 Bảo Sơn Công Thành Chiến 6
Thanh Giang
Triết Giang
Trung Thần Thông
Đông Tà
Tây Độc
Nam Đế
Bắc Cái
23 + 11 Nhật Sơn Công Thành Chiến 7
Phong Sơn
Thục Sơn
Biện Kinh
16 + 19 Vu Sơn Công Thành Chiến 8
Dương Châu
9 + 24 Đại Lý Công Thành Chiến 9
Tây Đô
12 + 26 Tương Dương Công Thành Chiến 10
Công Thành Chiến
6 + 20 Lư Sơn Công Thành Chiến 11
Lương Sơn
Mai Sơn
Thành Đô
22 + 8 Nghinh Sơn Công Thành Chiến 12
Lâm An
5 + 14 Thúy Sơn Công Thành Chiến 13
Trúc Sơn
Kỳ Sơn
Yến Sơn
Ngân Sơn
Chung Sơn
Trường Giang
17 + 7 Tiêu Sơn Công Thành Chiến 14
Hồng Giang
Tương Giang
Đông Giang
4 + 33 Nhạn Sơn Công Thành Chiến 15
Vân Sơn
Khánh Sơn
Ly Sơn
Vương Sơn
Càn Khôn Đại Na Di
18 + 15 Lệ Giang Công Thành Chiến 16
Nam Giang
Hành Sơn
Hằng Sơn
Phật Sơn
Cửu Giang
Tây Giang
10 + 32 Phượng Tường Công Thành Chiến 17
Độc Cô Cửu Kiếm
Phân Đà Thất Kiếm Tử Điện Kiếm Công Thành Chiến 18
Hiên Viên Kiếm
Thạch Doãn Kiếm
Bá Vương Kiếm Công Thành Chiến 19
Đoạn Thủy Kiếm
Nhạc Vương Kiếm
Phân Đà Cửu Long Hỏa Long
Thổ Long

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật