Top

Cụm máy chủ liên thông

Nhân sĩ Công Thành Chiến thân mến,

Nhằm giúp cho quý nhân sĩ có thể nắm bắt được thông tin các máy chủ hiện đang liên thông với nhau, Bổn Trang sẽ công bố bảng tình hình các máy chủ liên thông trong năm 2015 như sau:

Máy chủ liên thông hiện tại

Cụm liên thôngCụm máy chủMáy chủ
1 TPHCM 1 Thái Sơn
Hoa Sơn
TPHCM 2 Tung Sơn
Thiên Sơn
TPHCM 3 Tuyết Sơn
Kim Sơn
Hà Nội 1 Châu Giang
Hà Nội 2 Linh Giang
Long Giang
2 TPHCM 2 Bảo Sơn
Hà Nội 1 Thanh Giang
Hà Nội 2 Triết Giang
3 TPHCM 1 Hoàng Sơn
TPHCM 2 My Sơn
TPHCM 3 Ngọc Sơn
4 TPHCM 1 Nhạn Sơn
Vân Sơn
TPHCM 2 Khánh Sơn
Ly Sơn
TPHCM 3 Vương Sơn
5 TPHCM 1 Thúy Sơn
Trúc Sơn
TPHCM 2 Kỳ Sơn
Yến Sơn
TPHCM 3 Ngân Sơn
Chung Sơn
6 TPHCM 1 Lư Sơn
TPHCM 2 Lương Sơn
TPHCM 3 Mai Sơn
7 Hà Nội 1 Hồng Giang
Tương Giang
Hà Nội 2 Đông Giang
8 Thất Đại Thành Thị Lâm An
9 Thất Đại Thành Thị Đại Lý
10 Thất Đại Thành Thị Phượng Tường
11 Thất Đại Thành Thị Biện Kinh
12 Thất Đại Thành Thị Tương Dương
13 TPHCM 3 Dược Sơn
14 Hà Nội 1 Trường Giang
15 Hà Nội 2 Nam Giang
TPHCM 1 Hành Sơn
TPHCM 2 Hằng Sơn
TPHCM 3 Phật Sơn
Hà Nội 1 Cửu Giang
Hà Nội 2 Tây Giang
16 TPHCM 1 Vu Sơn
17 TPHCM 3 Tiêu Sơn
18 Hà Nội 1 Lệ Giang
19 Thất Đại Thành Thị Dương Châu
20 Thất Đại Thành Thị Thành Đô
21 TPHCM 1 Kiếm Sơn
22 TPHCM 2 Nghinh Sơn
23 TPHCM 1 Nhật Sơn
TPHCM 2 Phong Sơn
TPHCM 3 Thục Sơn
24 Miền Tây Tây Đô
Cửu Long
25 Miền Trung Hương Giang
Thành Cổ
Phong Nha
Ngũ Sơn
Mỹ Sơn
Lý Sơn
26 TPHCM 3 Công Thành Chiến
27 Hà Nội 1 Sơn Hà Xã Tắc
28 Ngũ Tuyệt Trung Thần Thông
Đông Tà
Tây Độc
Nam Đế
Bắc Cái
29 Võ Lâm Tuyệt Học Dịch Cân Kinh
30 Võ Lâm Tuyệt Học Cửu Âm Chân Kinh
31 Võ Lâm Tuyệt Học Cửu Dương Thần Công
32 Võ Lâm Tuyệt Học Độc Cô Cửu Kiếm
33 Võ Lâm Tuyệt Học Càn Khôn Đại Na Di
34 Phân Đà Thất Kiếm Truy Tình Kiếm
35 Phân Đà Thất Kiếm Tử Điện Kiếm
36 Phân Đà Thất Kiếm Hiên Viên Kiếm
37 Phân Đà Thất Kiếm Thạch Doãn Kiếm